Algemene voorwaarden

STA Coaching & Therapie, is opgericht door Henriette van Roekel. Zij is tevens praktijkhouder. STA Coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90421507 en is gevestigd te Uddel, De Zandsteeg 23, 3888 LX.


STA Coaching zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach mag worden verwacht. Zij heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, en geen resultaatverplichting.


Aansprakelijkheid

Voor goede hulpverlening en coaching is het noodzakelijk dat de cliënt ervoor zorgdraagt dat alle informatie, waarvan STA Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk is voor het begeleidingstraject, tijdig wordt verstrekt. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid hiervan. STA Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de cliënt onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens heeft verstrekt.

 

STA Coaching is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de cliënt tijdens en na de gesprekken. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

 

Voor cliënten waarbij psychiatrische stoornissen en/of destructief gedrag een rol spelen, is deze vorm van hulpverlening en coaching niet geschikt.


Geheimhouding

STA Coaching houdt zich aan de geheimhouding van de door haar verzamelde gegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of bij een beslissing door de rechter. In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht en zal er alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt informatie aan derden worden verstrekt.


Afspraken en annulering

STA Coaching werkt alleen op afspraak. Afspraken kunnen telefonisch of via het contactformulier gemaakt worden. Een afspraak wijzigen of annuleren is altijd mogelijk. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip, met uitzondering van calamiteiten. Als er niet (tijdig) is afgemeld, wordt 100% van het tarief in rekening gebracht. STA Coaching heeft eveneens het recht een afspraak te annuleren tot 24 uur voor aanvang. 


Coaching vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de cliënt als STA coaching vrij om, na onderling overleg, het traject op elk gewenst moment te beëindigen.


Betalingsvoorwaarden

Na ieder consult ontvangt de cliënt per mail een factuur. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Wanneer een factuur niet binnen de afgesproken termijn is voldaan, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven, is STA Coaching genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de cliënt. Bij een betalingsachterstand is STA Coaching gerechtigd verdere hulpverlening op te schorten.

Neem contact met me op!

Neem gerust contact met me op voor meer informatie.
Ik beantwoord graag je vragen.


Groet, Henriette

STA coaching - Uddel

06-27464902

info@stacoaching.nl